Orde do día

1. Ratificación, se procede, da urxencia da sesión
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía núm. 117, 118, 119 e 122 do ano 2020
3. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía da modificación do réxime das sesións plenarias
4. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía da modificación do réxime das comisións informativas permanentes
5. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía da modificación do día e hora das sesións ordinarias das Comisións Informativas de Desenvolvemento Territorial e do Medio e de Dinamización Social e Transparencia do mes de febreiro de 2020
6. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía de modificación do réxime de dedicacións dos membros da Corporación”