Convocatorias

07-06-2021 -

Convocatoria selección persoal laboral temporal para a realización do programa de integración laboral no ano 2021

02-06-2021 -

Anuncio nomeamento funcionario interino Oficial Sepultureiro

25-05-2021 -

Anuncio nomeamento funcionario interino arquitecto técnico

25-05-2021 -

Anuncio nomeamento persoal laboral temporal técnica de turismo

25-05-2021 -

Convocatoria comisión de servizos dun/dunha administrativo/a para o departamento de urbanismo do Concello de Fene

24-05-2021 -

ANUNCIO da convocatoria e das bases do proceso selectivo para cubrir unha vacante de técnico/a de administración xeral

24-05-2021 -

Nomeamento traballadora social

20-05-2021 -

Aprobación lista aspirantes a arquitecto/a técnico/a

19-05-2021 -

Acordo do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a

19-05-2021 -

Convocatoria e bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes, como funcionario/a interino/a, a enxeñeiro/a de camiños, canles e portos