Orzamento 2015

Ingresos

Cap. 1. Impostos directos: 4.267.526,91 €
Cap. 2. Impostos indirectos: 82.000,00 €
Cap. 3. Tasas prezos públicos: 2.309.604,00 €
Cap. 4. Transferencias correntes: 3.491.248,88 €
Cap. 5. Ingresos patrimoniales: 50.265,00 €
Cap. 6. Enaxenación de investimentos reais: 0 €
Cap. 7. Transferencias de capital: 251.379,99 €
Cap. 8. Activos financieiros: 50.000,00 €
Cap. 9. Pasivos financieiros: 229.618,49 €
Total: 10.731.643,27 €

Gastos

Cap. 1. Gastos de personal: 4.152.195,31 €
Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos:4.867.945,64 €
Cap. 3. Gastos financieiros:30.200,00 €
Cap. 4. Transferencias correntes: 644.393,23 €
Cap. 6. Investimentos reais: 633.356,80 €
Cap. 7. Transferencias de capital:0 €
Cap. 8. Activos financieiros: 50.000,00 €
Cap. 9. Pasivos financieiros: 353.552,29 €
Total:10.731.643,27 €

Descargas
Ligazóns