Exposición pública de padróns fiscais 2021

Exposición pública de padróns fiscais 2021

Publicado no BOP do 7 de maio o anuncio relativo á exposición pública de padróns fiscais 2021.

O anuncio ten a consideración de notificación colectiva conforme determina o artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e 24 do Rd 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.

Se ao remate do período de exposición pública non se presentaran reclamacións, os padróns consideraranse definitivamente aprobados.

Ligazóns