Información pública conta xeral 2020

Información pública conta xeral 2020

Asunto: INFORMACIÓN PÚBLICA CONTA XERAL 2020

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 2020, integrada polas contas e estados á que fai referencia o art. 209.1 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e informada pola Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o día 21 de xuño; exponse ao público nas oficinas da Intervención municipal por espacio de quince días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os que os interesados poderán examinala e presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Ligazóns