Xunta de delegados

As sesións ordinarias da Xunta de Delegados do Concello de Fene terán lugar o primeiro martes de cada mes ás 14.15 horas.

A Xunta de delegados é un órgano complementario do Concello de Fene. O Alcalde, actúa como presidente, e os Concelleiro/as responsables das áreas ou Concelleiros/as Delegados, actúan como vocais.

Competencias da Xunta de Delegados

A Xunta de Delegados depende xerarquicamente da Alcaldía, e as súas competencias son as seguintes:

1. Coordinar os traballos dos concelleiros/as responsables de áreas e dos concelleiros/as delegados.
2. Deliberación dos asuntos que se tratarán na Xunta de Goberno Local ou no Pleno.
3. Informar á Alcaldía dos asuntos que fosen obxecto de delegación.

Membros da Xunta de Delegados

Composición:

  • Alejandra Permuy Meizoso
  • Manuel Polo Gundín
  • Cristina García Moroño
  • Justo Martínez Ardá
  • María de los Ángeles Coira López
  • María del Mar Piñeiro Otero
  • Marta Pereiro Calvo
  • Ana Basoa Rioboo
  • María Carmen Martínez Rodríguez
Descargas