Xunta de voceiros

A Xunta de Voceiros e Voceiras é un órgano constituido polos voceiros/as dos grupos políticos con representación municipal reunidos baixo a presidencia do Alcalde.

As súas funcións son, entre outras:

  • Información, debate e proposta de asuntos relacionados co desenrolo de sesións plenarias.
  •  Foro onde os voceiros/as fan suxestións e observacións sobre calquera aspecto relacionado co funcionamento e actividade do Concello.

Periodicidade:

  • Mensual. Os luns primeiro de cada mes (luns previo a celebración pleno): 09:00h.